Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Tomáša Bumbála


24. 05. 2017 10.58 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

16. júna 2017 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Tomáša Bumbála
externého doktoranda FM UK, na tému:

Analytický pohľad na nové distribučné modely digitálneho obsahu

a ich využitia v prostredí slovenských vysokých škôl


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Školiteľom je doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty