Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra Marcina


09. 02. 2017 18.26 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. marca 2017 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Petra Marcina
doktoranda FM UK, na tému:

Transfer znalostí z univerzít formou študentského biznis consultingu

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

Školiteľom je prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty