Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Petra Bajzíka


07. 07. 2018 11.11 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

17. augusta 2018 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Petra Bajzíka
denného doktoranda FM UK, na tému:
 
Mobilita a migrácia pracovnej sily v Európskej únii

(Labour Mobility and Migration in the European Union)

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
doc. PhDr. Daniela Špirková, PhD.

Školiteľkou je prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty