Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Natálie Vančišinovej


06. 06. 2022 18.22 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

20. júna 2022 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Natálie Vančišinovej
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Coworkingy a ich biznis modely (poskytovateľov, užívateľov) ako nové formy podpory rozvoja podnikania

Coworking Spaces and their Business Models (Providers, Users) as New Forms of Entrepreneuship Development Support

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Školiteľom je:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.