Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martina Šeligu


23. 01. 2019 12.30 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. februára 2019 o 13:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14 (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Šeligu

externého doktoranda FM UK, na tému:
Optimalizácia a homologizácia dát v databázovom marketingu v podmienkach spotrebiteľského trhu
(Data Optimization and Standardization in Database Marketing under the Conditions of Consumer Market)

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Školiteľom je prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.