Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Markusa George Schäfera


02. 09. 2020 09.51 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

17. septembra 2020 o 11:00

sa bude konať v miestnosti č. 21, (prístavba FM UK)
obhajoba dizertačnej práce
                
Mgr. Markusa George Schäfera

externého doktoranda  FM UK, na tému:
Kommunale Aufgabenerfüllung
Wirtschaftliche und logistische Optimierung der Materialwirtschaft eines kommunalen Bauhofes

Plnenie úloh miestnej samosprávy
Ekonomická a logistická optimalizácia materiálového hospodárstva technických služieb v správe obce


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.