Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Mariny Faďoš


23. 05. 2018 08.45 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

8. júna 2018 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Mariny Faďoš
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Can we Learn from Switzerland and Spain to Discover the Answers to Unemployment Problem in EU?
(Mohli by sme sa poučiť od Švajčiarska a Španielska pri riešení problémov s nezamestnanosťou v EÚ?)

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

Školiteľkou je doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty