Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Mariana Stančíka


06. 06. 2022 18.24 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2022 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Mariana Stančíka
externého doktoranda FM UK, na tému:

Exploring Implications of (Dis)similar Ethics Positions
in Leader-Follower Dyads

Skúmanie dôsledkov (ne)podobných etických pozícií v dyádach
líder-nasledovník

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
doc.  Ing. Jana Blštáková, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Školiteľom je:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.