Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáša Kurinca


10. 06. 2024 14.24 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júna 2024 o 10:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Lukáša Kurinca


denného doktoranda FM UK, na tému:
Model manažmentu dodatkového odmeňovania primárnej zdravotnej starostlivosti na efektívnejšie využívanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti
A Primary Care Supplementary Pay Management Model for More Efficient Use of Specialised Care
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.

Školiteľom  je doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.