Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kitty Klacsánovej


06. 06. 2022 18.45 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. júna 2022 o 12:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Kitty Klacsánovej
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Systémové riziko v európskom bankovom sektore

Systemic Risk in the European Banking Sector

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA
prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Školiteľom je:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.