Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Karola Schulza


10. 06. 2024 14.25 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. júna 2024 o 10:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Karola Schulza

denného doktoranda FM UK, na tému:
Predikčné modelovanie v bankovníctve: Využitie neurónových sietí v slovenských bankách
Predictive Modeling in Banking: Use of Neural Networks in Slovak Banks
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Školiteľom  je doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.