Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Maximiliana Meißnera


06. 03. 2023 14.45 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. marca 2023 o 13:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Maximiliana Meißnera

externého doktoranda FM UK, na tému:

The Improvement of Portfolio Decision-making within an Offshore Wind Turbine OEM through Cost Scaling Equations of Main Components

Zlepšenie rozhodovania o portfóliu v rámci OEM veternej turbíny na mori prostredníctvom rovnice škálovania nákladov na hlavné komponenty
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.  
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Školiteľom je:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.