Obhajoba dizertačnej práce Markusa Humberga


16. 06. 2017 12.33 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

12. júla 2017 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Markusa Humberga
externého doktoranda FM UK, na tému:

Strukturierung von ein- und mehrstufigen Provisionsarten

Štruktúrovanie jednostupňových a viacstupňových druhov provízií


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
Školiteľom je prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.