Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Marcusa Diedricha


30. 08. 2016 14.03 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
16. septembra 2016 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
    
Marcusa Diedricha
externého doktoranda FM UK, na tému:


Akzeptanz von Social Media Marketing in der Sanitärbranche

Akceptácia marketingu cez sociálne médiá v odvetví sanitárnej techniky

 

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.