Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Marcel Valéry Wöll


20. 05. 2024 09.35 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

5. júna 2024 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Marcel Valéry Wöll

externého doktoranda FM UK, na tému:
Increasing Motivation for Safe Behavior through the Ethics Management / Zvyšovanie motivácie k bezpečnému správaniu prostredníctvom etického manažmentu
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Kubičková, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.