Obhajoba dizertačnej práce Klausa Kochera


11. 04. 2017 15.07 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
28. apríla  2017 o 12:00 hod.
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Klausa Kochera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Ein praxisorientierter Konzeptansatz zur Stabilisierung des internationalen Finanzmarktes unter Berücksichtigung historischer Ereignisse und Maßnahmen


Koncepčný prístup k stabilizácii medzinárodného finančného trhu so zohľadnením historických udalostí, opatrení a praxe


pred komisiou pre obhajobu v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Školiteľom je prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.