Obhajoba dizertačnej práce Jürgena Maiera


15. 06. 2017 10.20 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
12. júla 2017 o 12:00 hod.
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Jürgena Maiera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Document Management Systems (DMS) and their implementation
in business

Systémy pre správu dokumentov (DMS) a ich zavedenie vo firmách


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
doc. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Viliam Malcher, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.