Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Ing. Jany Barjakovej


10. 06. 2024 14.26 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. júna 2024 o 13:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

JUDr. Ing. Jany Barjakovej

externej doktorandky FM UK, na tému:
Manažment rozpočtových a príspevkových organizácií ústredným orgánom štátnej správy vo vybranom rezorte
Management of Budgetary and Contributory Organizations by the Central State Administration Body in the Slected Department
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Agneša Víghová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Školiteľkou je doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.