Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Jonas Michael Ralph Pfeffer


19. 06. 2024 11.43 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

4. júla 2024 o 14:30 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Jonas Michael Ralph Pfeffer

Externého  doktoranda FM UK, na tému:
Cross-industry Models for the Generation of Added Value through a Service Offering for Predictive Maintenance
Medziodvetvové modely vytvárania pridanej hodnoty prostredníctvom ponuky služieb pre prediktívnu údržbu
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD.

Školiteľom je Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.