Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Jana Heinrichsa


14. 11. 2017 08.24 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. decembra 2017 o 9:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Jana Heinrichsa
externého  doktoranda FM UK, na tému:

Die stille Gesellschaft zur Steueroptimierung der GmbH - Untersuchungen des steueroptimierten Einsatzes einer stillen Gesellschaft in typischer und atypischer Form bei einer GmbH


Tiché spoločníctvo na daňovú optimalizáciu spoločnosti s ručením obmedzeným – Skúmania daňovo optimalizovaného využitia tichého spoločníctva v typickej a atypickej forme v s.r.o.


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.