Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Iryny Ivanochko


01. 01. 2018 10.59 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

2. februára 2018 o 9:00 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Iryny Ivanochko

externej doktorandky FM UK, na tému:

Impact of Mobile ICTs on Processes and Daily Operations of a Business Organization

Vplyv mobilných IKT na bežné procesy a operácie v podniku


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.