Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Yuanxin Li


15. 06. 2022 18.49 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júna 2022 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Ing. Yuanxin Li
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Business Development and Analysis of Determinants Affecting Net Earnings Distribution

Vývoj a analýza determinantov prerozdelenia výsledku hospodárenia

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Školiteľom je:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.