Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Rafaja


03. 08. 2018 20.19 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


31. augusta 2018 o 8:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Ing. Petra Rafaja
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Využitie scorecardov a benchmarkingu v manažmente a rozvoji miest a regiónov
 
Using Scorecards and Benchmarking in Management and Development of
Cities and Regions


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.            

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.