Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Milana Mazanovského


16. 04. 2024 15.20 hod.

Oznam 

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

3. mája 2024 o 09:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)

obhajoba dizertačnej práce
Ing. Milana Mazanovského

externého doktoranda FM UK, na tému:

Sociálne a ekonomické dopady koronakrízy na odvetvie leteckej dopravy

Social and Economical Impacts of Coronacrisis to the Air Transport

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA.

Školiteľom je doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

dekan FM UK v.r.