Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Lívie Vašákovej


07. 05. 2018 00.13 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

12. júna 2018 o 12:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie

obhajoba dizertačnej práce

Ing. Lívie Vašákovej

externej doktorandky FM UK, na tému:

Support to Renewable Energy Sources
Podpora obnoviteľných zdrojov energie

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Školiteľkou je prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.


prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty