Obhajoba dizertačnej práce Heinza Lukasa Rolfsa


10. 02. 2017 13.19 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

17. marca 2017 o 11:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Heinza Lukasa Rolfsa
externého doktoranda FM UK, na tému:

Analyse der Marktsituation zur modernen Energiegewinnung,
gibt es alternative zu den fossilen Brennstoffen und den Atomkraftwerken                          

Analýza situácie na trhu pre modernú výrobu a získavanie energií.
Jestvuje alternatíva k fosílnym palivám a jadrovým elektrárňam?


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.