Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Hanna Hagemanna


14. 11. 2017 08.22 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. decembra 2017 o 11:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Hanna Hagemanna
externého  doktoranda FM UK, na tému:

Family Enterprises in Times of Change

Rodinné podniky v premenách času


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
Školiteľom je prof. Ing. Ján Rudy, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.