Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Franka van Gelderna


01. 01. 2019 12.23 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

1. februára 2019 o 11:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)

obhajoba dizertačnej práce
                
Franka van Gelderna
externého doktoranda FM UK, na tému:

Investigating Economic Aspects Relating to the Commercial Use of Industrial Floor Systems with Integrated Surface Heating Systems

Posúdenie hospodárskych súvislostí komerčného využívania priemyselných podlahových systémov s integrovaným plošným vykurovaním


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.