Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Dipl.-Kauffr. Frauke Kempner


27. 10. 2023 12.37 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

10. novembra 2023 o 12:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Dipl.-Kauffr. Frauke Kempner
externého doktoranda FM UK, na tému:

E-Leadership and Building Trustworthy Relationships in Virtual Teams
E-Leadership a budovanie dôveryhodných vzťahov vo virtuálnych tímoch

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Školiteľom je:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.
                                    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.