Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Daniela Vogela


06. 06. 2022 15.00 hod.

Oznam 

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. júna 2022 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Daniela Vogela
externého doktoranda FM UK, na tému:

Project Management in COVID-19 Times

Projektový manažment v období Covid-19

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Školiteľom je:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.