Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Claudia Priscoglia


23. 09. 2019 17.18 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. októbra 2019 o 9:30


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Claudia Priscoglia
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Process-Oriented Management in the Molecular Biological Hospital Laboratory

Procesne orientovaný manažment v molekulárno-biologickom nemocničnom laboratóriupred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.