Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Christiana Stadlmanna


28. 06. 2018 15.22 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 

26. júla 2018 o 12:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Christiana Stadlmanna

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Steuerung von Distributoren auf organisationalen Ebenen – eine Studie in der österreichischen Maschinenbauindustrie

Riadenie distribútorov na rôznych organizačných úrovniach - Štúdia v rakúskom strojárskom priemysle


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Pavel Štrach, PhD., PhD.                

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.