Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Besima Erdema Günesa Haslreitera-Yilmaza


27. 10. 2023 12.46 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

10. novembra 2023 o 10:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Besima Erdema Günesa Haslreitera-Yilmaza
externého doktoranda FM UK, na tému:

Marketing Change at Pharmacy Suppliers due to new Marketing Potentials from the Wholesaler's Point of View in the German Pharma Market
Zmena marketingu u dodávateľov liekov v dôsledku nového marketing potenciálu z pohľadu veľkoobchodníka na nemeckom farmaceutickom trhu

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Štefan Žák, PhD., MBA, LL.M.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
prof. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.

Školiteľom je:
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.                               

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.