Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Bernda Sauera


26. 04. 2022 14.17 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. mája 2022 o 09:00


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Bernda Sauera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Die Steuermessung im Zusammenhang mit einer unentgeltlichen Übertragung von Mitunternehmeranteilen und Wirtchaftsgütern bei Mitunternehmerschaften

Daňové meranie v kontexte bezplatného prevodu spolupodnikateľských akcií a majetku v spolupodnikaní

The Tax Measurement in the Context of a Free Transfer of Co-Entrepreneurial Shares and Assets in Co-Entrepreneurships

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.


Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

Školiteľom je:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420
                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.