Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Antje Lüersmann


20. 05. 2024 10.00 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. júna 2024 o 10:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Antje Lüersmann

externého doktoranda FM UK, na tému:
Strategic Management of AI-generated Inventions: Aligning Legal and Business Objectives From an Actor-Network Theory Perspective/ Strategické riadenie vynálezov generovaných umelou inteligenciou: Prepojenie právnych a obchodných cieľov z pohľadu teórie hráčov a sietí

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
prof. Ing. Viera Kubičková, PhD.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.