Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Anett Gabriely Oldenburg


30. 06. 2020 09.25 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

10. augusta 2020 o 11:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Anett Gabriely Oldenburg

externej doktorandky FM UK, na tému:

Entwicklung von Strategieoptionen in gesättigten Märkten. Eine
Analyse basierend auf dem Mobilfunkmarkt in Deutschland

Koncipovanie strategických možností na nasýtených trhoch.
Analýza na báze trhu mobilných telefonických služieb v Nemecku


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Emília Papulová, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.