Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Andrei Weigold


13. 07. 2022 10.32 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2022 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Andrei Weigold
externej doktorandky FM UK, na tému:

Increase in Success in German Retail through Product Innovations

Zvyšovanie úspešnosti nemeckého maloobchodu prostredníctvom inovácie produktov

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Školiteľom je:
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.