Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Alexander Krieger


20. 05. 2024 10.01 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. júna 2024 o 13:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Alexander Krieger

externého doktoranda FM UK, na tému:
Integrated Management in the Tax Services through Automation and Digitalization Using the Example of Work Processes in Real Estate Management / Integrovaný manažment v daňových službách prostredníctvom automatizácie a digitalizácie na príklade pracovných procesov v správe nehnuteľností

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Kubičková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.