Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ahmeta Toptasa


29. 10. 2018 13.53 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

 30. novembra 2018 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Ahmeta Toptasa

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Das Recycling oder Wiederaufarbeitung von Fahrzeugen oder ihren Bestandteilen und dessen Einfluss zur Ökologie und Makro-Ökonomie

Recyklácia alebo repasácia automobilov alebo ich komponentov a ich vplyv na ekológiu a makroekonomiku


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:       
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.                

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.