Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Agnes Ildiko Wittrich, MBA


16. 04. 2024 15.23 hod.

Oznam 

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

3. mája 2024 o 10:45 hod. 

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)

obhajoba dizertačnej práce

Agnes Ildiko Wittrich, MBA

externej doktorandky FM UK, na tému:

Project Management of the Future. Transformation of the Project Manager Role

Projektový manažment budúcnosti. Transformácia úlohy projektového manažéra

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľkou je doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

dekan FM UK v.r.