Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium na FM UK

Fakulta prijíma na študijné programy: manažment, stratégia a podnikanie a medzinárodný manažment


18. 05. 2023 01.45 hod.

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch výrazne rozšírené o prax a vlastnú tvorivú činnosť.
Magisterské štúdium umožňuje nadobudnúť komplexné poznatky a praktické zručnosti z rôznych oblastní manažmentu a podnikania.

Pre akademický rok 2023/2024 fakulta otvára nasledovné študijné programy v odbore ekonómia a manažment:

  • manažment
  • stratégia a podnikanie
  • medzinárodný manažment
  • manažment v anglickom jazyku
  • manažment (externá forma)

Magisterské štúdium súčasne ponúka Erasmus+ výmenné pobyty a aj Erasmus+ stáž.

Termín na podávanie prihlášok pre absolventov FM UK a aj absolventov iných fakúlt a vysokých škôl je do 31.5.2023.

Informácia pre uchádzačov o štúdium je dostupná tu:
https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/informacie-o-prijimacom-konani/