Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

INOVÁCIE V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA

Inovácie vo výučbe a organizačné zabezpečenie umožňuje študovať online a v tempe ako na dennom štúdiu


12. 09. 2021 21.03 hod.

Vážení študenti a záujemci o štúdium,

Fakulta managementu UK sa vždy snaží o inovácie, ktoré sú v prospech študentov, kvality a komfortu štúdia, pričom reaguje na moderné svetové trendy a potreby trhu práce.

Na základe pravidiel, ktoré nastavila Akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v SR (SAAVS), fakulta pripravila a po súhlase zo strany SAAVS aj implementovala zmeny, ktoré budú pre vás všetkých nielen atraktívne ale aj hodnotné:

-          Štúdium je viac zamerané na špecializácie, najmä magisterské štúdium je primárne špecializované štúdium v špecializáciách, s minimom spoločných predmetov:

o   Marketing

o   Finančný manažment

o   Manažment informačných systémov a počítačových sietí

o   Manažment ľudských zdrojov

o   Podnikanie a strategický manažment

o   Digitálny manažment a online marketing

 

-          Posilnili sme význam nosných predmetov, vytvorili sme im väčší priestor aj v kreditovom vyjadrení, čím sa zredukoval počet doplňujúcich predmetov

-          Posilnili sme výučbu tém, ktoré sú aktuálne najviac žiadané na trhu práce a ktoré podporujú výbornú uplatniteľnosť našich absolventov v praxi

-          Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý umožňuje zapísať si 60 kreditov v jednom akademickom roku umožňuje študovať v tempe ako v dennej forme štúdia (začiatok a koniec štúdia je posunutý a štátnice prebiehajú na jeseň – v októbri pre bakalárske štúdium a v novembri pre magisterské štúdium) 

Študijný plán v externej forme štúdia – výňatok z ročenky FM UK.

Pre záujemcov o zrýchlené štúdium v tempe denného štúdia (so štátnicami na jeseň posledného roka) je označený ako Variant A:

https://www.fakultamanagementu.sk/Externe_studium_FM_UK_2021_2022.pdf

Online štúdium z celého Slovenska – bez limitov a bez bariér

Zabezpečením štúdia online formou dáva fakulta príležitosť špecializovaného vzdelania pre každého, kto sa chce posunúť vpred. Úroveň podpory online štúdia sme zvýšili po organizačnej, aj po technickej stránke, a preto celé štúdium je už dnes plnohodnotne zabezpečené v kombinácii prezenčného online štúdia a dištančného samoštúdia.

Presadzujeme myšlienku, že online štúdium na vysokej škole je silným nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti k vysokoškolskému vzdelaniu. 

Viac o online štúdiu v externej forme:

https://www.fm.uniba.sk/studium/externe-studium/online-vyucba-v-externej-forme/

https://www.fakultamanagementu.sk/externe/

 

Termíny prihlášok na externé štúdium:

Bakalárske štúdium: do 15.9.2021

Magisterské štúdium: do 15.10.2021