Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Začiatok akademického roka 2021/2022 sa blíži

Informácie k akademickému roku 2021/2022, organizácia štúdia, inovácie študijných plánov, zápis do ročníkov, rozvrh...


04. 09. 2021 15.50 hod.

Začiatok výučby v AR 2021/2022 je určený na 20. septembra 2021 a výučba končí 17. decembra 2021.

Harmonogram akademického roka je zverejnený na: https://www.fm.uniba.sk/studentsky-servis/harmonogram-studia/Inovácie študijných programov v dennej aj externej forme:
 
FM UK v súlade s pravidlami platnými pre úpravu existujúcich študijných programov zapracovala do svojich študijných programov (plánov) zmeny v súlade s dlhodobým zámerom fakulty a systémom zabezpečovania kvality na FM UK. Zmeny sa dotkli predmetov, špecializácií, počtov kreditov.

Tieto zmeny sú implementované ihneď od začiatku akademického roka 2021/2022 a týkajú sa všetkých ročníkov. Postup zápisu predmetov a štúdium v rámci týchto zmien je upravené smernicou dekana  FM UK – VP č. 6/2021 - Podmienky zápisu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v akademickom roku 2021/2022 na prvom a druhom stupni štúdia.

Venujte prosím pozornosť novým študijným plánom pre akademický rok 2021/2022 zverejnených v ročenke FM UK

Zápisy do ročníkov a zápis predmetov:

Zápisy do ročníkov prebiehajú podľa inštrukcií študijných referentiek (do 10. 9. 2021 pre denných študentov a do 20. 9. 2021 pre 2., 3. a 5. ročníky externých študentov, prvé ročníky externých študentov po ukončení prihlášok v termínoch k tomu určených a zaslaných e-mailom).

Študenti 3. roč. bakalárskeho štúdia (externá forma), ktorí majú absolvovať štátnice v októbri 2021 po splnení podmienok, vykonajú zápis až po úspešnom absolvovaní štátnic a prijatí na magisterské štúdium.

Zápis povinných a povinne voliteľných predmetov do AISu bude prebiehať od 6. 9. do 12. 9. podľa inštrukcií študijných referentiek, podľa zverejnených študijných plánov a podľa smernice dekana  FM UK – VP č. 6/2021 - Podmienky zápisu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v akademickom roku 2021/2022 na prvom a druhom stupni štúdia.

Študenti 2., 3. a 5. ročníka si zapisujú predmety do AISu sami.

Poznámka: Zápis predmetov je možný až po zápise do ročníka, ktorý urobí príslušná referentka študijného oddelenia po zaslaní potrebných podkladov, o čom je každý študent informovaný.

Zápis výberových predmetov bude od 14. 9. do 19. 9. spolu so zverejnením rozvrhu.

Rozvrh a rozdelenie do skupín:

Rozvrh prezenčnej výučby a online konzultácií, ktorí zohľadňuje pravidlá zabezpečovania výučby bude zverejnený na webstránke (https://www.fm.uniba.sk/studentsky-servis/) a distribuovaný e-mailom. Zaradenie študentov do študijných skupín (krúžkov) bude zaevidované v systéme AIS2. Študenti 1. ročníkov dostanú túto informáciu aj do e-mailu.

Rozvrh pre externú formu štúdia bude zasielaný e-mailom.

Organizácia výučby:

Rozšírené vedenie fakulty dôkladne analyzovalo situáciu a v súlade s rozhodnutím Krízového štábu UK odporučilo, aby realizácia zimného semestra prebehla aj hybridnou metódou. Prezenčne budú prebiehať len semináre a cvičenia v dennej forme štúdia podľa kapacitných možností vzhľadom na epidemiologické pravidlá. Prednášky v dennej aj externej forme štúdia budú distribuované elektronicky (bez plánovania v rozvrhu), online konzultácie budú v rozvrhu plánované. Prednášky na doktorandskom štúdiu budú prebiehať online.

Študenti, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť prezenčného vyučovania v priestoroch fakulty, budú mať k dispozícii online prenos (v každom roku štúdia aspoň z jedného krúžku – táto informácia bude označená v rozvrhu).

Online vyučovanie v plnom režime budú mať zabezpečené študenti študujúci študijný program manažment poskytovaný v anglickom jazyku, ktorí sa nemôžu vzhľadom na prekážky dostaviť na fakultu, študenti externej formy štúdia, ako aj študenti z PraF UK, FMFI UK a FTVŠ UK.

Viac informácií sa dozviete tu: Organizácia zimného semestra FM UK 2021.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude celá výučba prebiehať online.


Úvodné informácie pre študentov 1. ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

Dôležité oznamy pre študentov