Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Prečo študovať na FMUK, ponuka študijných programov, profily absolventov, kritériá prijímania a ďalšie užitočné informácie pre uchádzačov o štúdium.


03. 03. 2018 16.26 hod.

Prečo si vybrať štúdium na Fakulte managementu?

Fakulta managementu si za 25 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Jej dobré meno šíria ako úspešní absolventi, tak i súčasní študenti. Na fakulte majú študenti možnosť získať praktické znalosti, odborné vedomosti a stretnúť zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v rámci výmenných programov. Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu cez program Erasmus+ v početných členských a pridružených krajinách EÚ alebo na študijný pobyt do Austrálie, USA i Taiwanu. Študenti u nás majú možnosť navštevovať viaceré predmety spolu so zahraničnými študentmi, a tak sú po absolvovaní pripravení pre prácu aj v medzinárodnom prostredí. Na fakultu prichádza každoročne vyše 200 zahraničných študentov, čo dotvára atmosféru štúdia v medzinárodnom prostredí priamo na našej pôde.

Partneri z praxe ponúkajú našim študentom množstvo príležitostí na prácu a prax už počas štúdia, ako aj ponuky tém pre záverečné práce. Následne je o našich absolventov veľký dopyt od najlepších zamestnávateľov.
Neznižujeme kritériá na prijímanie, na rozdiel od iných fakúlt v našom odbore sme nezrušili prijímačky z matematiky. Udržujeme si tak špičkový imidž medzi partnermi z praxe, ako aj kvalitu študentov, čo nám umožňuje ponúkať vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch, aj s využitím softvérových aplikácií a produktov ako Bloomberg Terminal, Cribis, Finstat, SAP, Qlik Business Intelligence, IBM SPSS alebo SAS.

Od roku 2008 je Fakulta managementu každoročne ako jediná zo Slovenska zaradená do rebríčka najlepších Business Schools a každoročne ocenená hodnotením EXCELLENT BUSINESS SCHOOL.

Bakalársky stupeň štúdia (v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky)

Pre akademický rok 2018/2019 je možné podať prihlášku na nasledovné študijné programy:
Študijný program Manažment (výučba v SJ, pre vysoký počet zahraničných študentov paralelne otvárame predmety aj v AJ) – predpokladaný počet prijatých 270
Študijný program Medzinárodný manažment (nemecký a francúzsky variant – výučba v SJ a NJ alebo SJ a FJ) – predpokladaný počet prijatých 80

Kritériá prijímania na bakalársky stupeň štúdia:
Plné znenie kritérií nájdete na: http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/
Prijímacia skúška je písomná. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.
Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.
Výsledky zo strednej školy sa pri prijímacej skúške nezohľadňujú. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky, získavajú 20 bodov za externú časť a 10 bodov za internú časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky (spolu až 30 bodov).


Uchádzač o štúdium má možnosť CELOROČNE si objednať alebo priamo zakúpiť v podateľni FM UK skriptá z matematiky a anglického jazyka na prípravu, ktoré obsahujú riešené príklady a testy z minulých rokov.

  • Skriptá z matematiky         cena za 1 ks je 4,- €
  • Skriptá z anglického jazyka          cena za 1 ks je 2,- €

Skriptá si môžete zakúpiť priamo na Fakulte managementu UK v podateľni na 2. poschodí, objednať telefonicky na tel. č. 02/ 50 117 413 alebo e-mailom: ludmila.pacalovafm.uniba.sk.


Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe Manažment, ktorí v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantoch požadované výsledky: Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70; Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.
Testy je možné absolvovať v niekoľkých mestách v Slovenskej republike aj v Českej republike. Započítaný bude najlepší dosiahnutý výsledok v danom teste z ktoréhokoľvek termínu v aktuálnom akademickom roku 2017/2018. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov fakulte (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku).
Termíny testovania, miesta konania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na https://scio.sk/nps/.
Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50 %.

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia:

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup. Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.
Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe. Spôsobilosť absolventov efektívne sa zapojiť do profesionálneho života ovplyvňuje i fakt, že sa v rámci štúdia prostredníctvom prípadových štúdií naučili riešiť problémy aplikačnej praxe. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú schopní efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú problematiku. Sú schopní postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky získané štúdiom, čo dokumentujú pozitívne ohlasy mnohých zamestnávateľov, s ktorými FM UK udržiava kontakty.
Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.


Magisterský stupeň štúdia (nadväzujúce po bakalárskom stupni, je možné pristúpiť aj z iných škôl, v štandardnej dĺžke 2 roky)

Pre akademický rok 2018/2019 je možné podať prihlášku na nasledovné študijné programy:

Študijný program Manažment – predpokladaný počet prijatých 300
Študijný program Medzinárodný manažment – predpokladaný počet prijatých 90

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Prihlášku je nutné poslať do uvedených termínov na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium.
Súčasťou prihlášky je overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a ďalšie doklady v súlade so schválenými kritériami na prijatie. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr do 31. 07. 2018. V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.
Podrobné kritériá pre prijatie nájdete na: http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

Profil absolventa magisterského stupňa štúdia:

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia. Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.
Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvárajú vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.
Študenti súčasne získavajú prostredníctvom jednotlivých predmetov nový pohľad na vlastnú kariéru a ďalšie možnosti osobného rozvoja do budúcna v rámci podnikov alebo organizácií.
Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského v Bratislave udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu v študijnom programe tretieho stupňa (doktorandskom štúdiu, ukončenom titulom „PhD.“).


Prihlášky a postup podania prihlášky:

Pre podanie prihlášky je možné využiť elektronickú prihlášku na stránke:
https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/

Poplatok za prijímacie konanie je 40 €. V prípade podania elektronickej prihlášky je suma nižšia, a to 32 €. (Elektronickú prihlášku je po podaní potrebné vytlačenú a podpísanú zaslať alebo doručiť aj v papierovej podobe).
Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, alebo potrebujete s procesom podávania prihlášok pomôcť, obráťte sa na študijné oddelenie: 02/50 117 464, -465, -466, -467,-489.

Návod na vyplnenie a podanie elektronickej prihlášky nájdete tu:
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/aisprirucky-a-navody/