Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Jarmily Wefersovej, PhD.


09. 01. 2020 15.07 hod.

Pozvánka

 

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu UK v Bratislave

 

Ing. Jarmily Wefersovej, PhD.

 

téma habilitačnej prednášky:

„Pracovnoprávne vzťahy v kolaboratívnej ekonomike“     

 

téma habilitačnej práce:

„Kolaboratívna ekonomika, Sharing Economy“,

 

ktorá sa bude konať dňa 23. 01. 2020 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK