Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

aktuálne je otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu


08. 09. 2023 11.21 hod.

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

 • RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (streda, 13.9.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3PwEOlq)  
 • RAKÚSKO - štipendiá pre študentov a doktorandov na študijné a výskumné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 27.9.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3PtStJK)

 
Záujemcovia o ŠTIPENDIJNÉ POBYTY v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2023
 • Výber štipendistov: začiatkom decembra
 • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

 
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne.
 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

 • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení a doktoráty pod dvojitým vedením (max. 60 000 eur na 36 mesiacov, max. však 20 000 EUR za rok  - 12 po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie (max. 6 000 EUR na rok - 12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

 
Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2023
 • Schvaľovanie projektov: začiatkom decembra
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/)