Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Heiko Hector


10. 06. 2024 14.16 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júna 2024 o 13:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Heiko Hector

externého doktoranda FM UK, na tému:
ESG Criteria as Risk-Management Instruments in the Portfolio Management Process. Empirical Study on ESG Criteria in the Fund Industry Investment Process/ESG kritériá ako nástroje riadenia rizík v procese riadenia portfólia. Empirická štúdia o kritériách ESG v investičnom procese fondu

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.
doc. Ing. Miloš Bikár, PhD.
prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD.

Školiteľkou je prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.