Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dunajská stratégia 2019

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.


26. 07. 2019 09.35 hod.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 medzi Federálnym ministerstvom vedy, výskumu a financií Rakúskej republiky, Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky, Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.


Dátum vyhlásenia výzvy je  8. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  20. 9. 2019.

Bližšie informácie a podklady k výzve: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2019.html