Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV Slovensko – Česko RD 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike


05. 10. 2021 12.29 hod.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v Prahe dňa 27. 05. 1999 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 4. 10. 2021, dátum ukončenia výzvy je 6. 12. 2021.

Podklady k výzve