Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Nica Alexandra Haberera


06. 03. 2023 14.48 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. marca 2023 o 10:45

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Nica Alexandra Haberera

externého doktoranda FM UK, na tému:

Increased Efficiency Through Exception Management. An Economic Analysis of the Optimization Possibilities of Process Exceptions in ERP Systems Using SAP IS-U  

Zlepšenie výkonnosti prostredníctvom manažmentu výnimiek. Ekonomická analýza možností optimalizácie procesných výnimiek v systémoch ERP využívajúcich SAP IS-U

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.  
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Školiteľom je:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.